Navigácia

Dokumenty ZŠ

Školský poriadok

ŠKOLSKÝ PORIADOK

žiakov a zamestnancov školy

september 2015

 

 

Školský poriadok školy

 

Žiaci

 

           Naša škola je základná škola ročníkov 1.- 4. všeobecného  zamerania.

           V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie zabezpečí vnútorný poriadok školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, aj časom príjemne strávený žiakmi aj učiteľmi.

           Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem: Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom.

          Z dôvodu aby ste boli oboznámení ako sa máte správať v triede, v školskom klube, v jedálni a ostatných priestoroch školy, pri školských podujatiach aj na verejnosti, je potrebné oboznámiť sa s vnútorným poriadkom školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu MŠ SR. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca školy.

I. Organizácia vyučovania

 

   Vyučovanie sa riadi podľa rozvrhu hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.

1.     Vyučovanie sa začína od  7.45 hod. a končí 13.35 hod.

           Časový rozvrh hodín:   1. hodina         7.45   -     8.30 hod.

                                                 2. hodina         8.40   -     9.25 hod./veľká prestávka/

                                                 3. hodina         9.45   -   10.30 hod.

                                                 4. hodina        10.40  -   11.30 hod.

                                                 5. hodina        11.40  -   12.20 hod./obed/

                                                 6. hodina        12.55  -   13.35 hod.

           Harmonogram prestávok:

                                                                 8.30    -     8.40 po 1. hodine

                                                                 9.25    -     9.45 po 2.  hodine

                                                                10.30    -   10.40 po 3. hodine

                                                                11.30    -   11.40 po 4. hodine

           Budova školy je otvorená v čase od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Vstup do budovy školy je možný len so súhlasom zamestnancov školy                                                                

1. Školský klub je v prevádzke od 11.30 hod. – 16.30 hod.

2.     Žiaci vstupujú do budovy o 6.45 najneskôr o 7.30 hod. Žiak  prichádza vyučovanie 15 minút pred začiatkom vyučovania, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie.

3.     Žiak prichádza do školy po vyhradených  chodníkoch a po príchode do školy už areál školy neopúšťa.

             4. Šatňa sa zatvára o 7.45 hod.

-         žiakom, ktorí budú mať 3 neskoré príchody za klasifikačné obdobie, vykáže  triedny učiteľ 1 neospravedlnenú hodinu

-         rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne od 7.oo hod. – do 7.3o hod. Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach , alebo prostredníctvom konzultačných hodín v stredu od 7.00 hod. do 7.30 hod. Prípadné sťažnosti rodičov sa podávajú len písomnou formou a sú adresované riaditeľovi školy.

  

         Otváranie a zatváranie šatne:

Šatňu otvára školníčka o 6.30  a uzatvára ju po začiatku vyučovania 7.45

hod. Po odchode žiakov na obed šatňu uzatvára vychovávateľ, alebo dozor konajúci vyučujúci. Vyučujúci, ktorí majú popoludňajšiu záujmovú činnosť so žiakmi pri odchode skontrolujú budovu, postarajú sa aby ju opustili všetci žiaci a budovu uzavrú. O 18.30 hod. skontroluje budovu školníčka a uzamkne ju. 

5. V prípade ak sa v budove školy pohybuje cudzia osoba, upozornia žiaci na ňu dozor konajúceho učiteľa, ktorý zistí dôvody prečo sa osoba zdržiava v budove.

 

II. Práva a povinnosti žiakov

 

         Žiak má právo:

-         na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní

-         na dodržiavanie základných psycho- hygienických zásad / počet a dĺžka prestávok, pitný režim ...

-         na kvalitnú výučbu v každom povinnom aj povinne voliteľnom predmete

-         úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu

-         výchovu a vzdelanie v materinskom jazyku - slovenskom jazyku

-         výchovu a vzdelanie primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu

-         na komunikáciu s učiteľom v duchu zásad humanity a tolerancie

-         slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k prebratej téme

-         na  zdôvodnenie klasifikácie

-         v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne preskúšanie prostredníctvom zákonného zástupcu

-         individuálny prístup vo výchove a vzdelaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav

-         úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti

-         na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu krúžkovej a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami

-         na individuálne vzdelanie v rozsahu stanovenom predpismi

 

 

   K povinnostiam žiakov patrí:

 

-         osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa  podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických  pracovníkov a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robil česť sebe i  škole

-         osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované základnou  školou

-         chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok,

-         pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí

-         prichádzať do školy upravený, v primerane slušnom oblečení, bez   výstredností

-         šetriť školské zariadenie, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnými pomôckami

-         dodržiavať vyučovací čas a rozvrh prestávok

-         udržiavať v škole poriadok v súvislosti s konzumáciou potravín

-         nosiť na každú vyučovaciu hodinu žiacku knižku a dať si zapísať každú známku, pochvalu a pokarhanie

-         svedomito sa pripravovať na vyučovanie a na každú vyučovaciu hodinu si nosiť všetky potrebné pomôcky

-         ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebnice a pomôcky si ponechá a odovzdá ich škole, kde ukončí školský rok

 

Žiakovi nie je povolené

 

-         prinášať do školy predmety ohrozujúce život a zdravie, ako aj veci ,ktoré by mohli ostatných žiakov rozptyľovať pri  vyučovaní

-         manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy

-         znečisťovať steny, ničiť zariadenie učební

-         používať vulgárne výrazy

-         používať mobilný telefón

-         nosiť do školy drahé a cenné predmety v prípade odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si do školy takéto drahé veci doniesol

 

 

III. Správanie sa žiakov

      Počas vyučovania

        

            Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy.

 

1. Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami ktoré potrebuje na vyučovanie.

2. Učebnice a zošity má zabalené.

3. Pred začiatkom každej vyučovacej hodiny je povinný pripraviť si všetky pomôcky na lavicu.

4. Žiak má právo opustiť učebňu, ihrisko, pracovné miesto výlučne len so súhlasom učiteľa

5. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré môže meniť len so súhlasom učiteľa.

6. V čase určenom zvonením na vyučovaciu hodinu je žiak na svojom mieste v triede a v tichosti očakáva vyučujúceho učiteľa.

7.  Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovací chod.

8.  Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Nevykrikuje a nenašepkáva.

9.  Má právo slušným spôsobom a vo vhodnom čase vyjadriť svoj názor 

     a požiadať učiteľa o vysvetlenie a riešenie problému.

10.  Je povinný na požiadanie predložiť žiacku knižku, prípadne zošit.

11.  Ak vyrušuje, nepracuje podľa dohodnutých pravidiel, porušuje ŠPŠ, bude následne postihovaný niektorým s výchovných opatrení.

12.  Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, má právo ospravedlniť sa pred začiatkom hodiny. Ak žiak zo zdravotných dôvodov nemôže cvičiť na hodine TV, je povinný odovzdať lekárske potvrdenie .

 13. Žiak je povinný počas neprítomnosti na vyučovacej hodine využiť pomoc spolužiakov, prípadne s vyučujúcim a prebratú  látku dobrať.

 14. Žiaci nesmú manipulovať s triednou dokumentáciou.

 15. Žiak má povinnosť dať si zapísať všetky známky do žiackej knižky. Žiacku knižku minimálne 1-krát do týždňa dať podpísať rodičom.

 

Cez prestávky

 

1.  Žiak odhadzuje odpadky do koša. Nie je prípustné ich vyhadzovať do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Nezdržiava sa zbytočne na toaletách, zatvára po použití vodovodný kohútik a zhasína za sebou svetlo.

2.  Cez malú prestávku opúšťa triedu len v nutných prípadoch. Malá prestávka je určená na psycho- hygienu a prípravu na  nasledovnú hodinu.Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripraviť.  Nevyrušuje hlučným správaním, nebije sa, nebehá po triede a ani po chodbe.

3.  Druhá prestávka je veľká a zároveň desiatová. Na pokyn dozor konajúceho učiteľa sa zdržiavajú v druhej časti prestávky na   školskom dvore.

4.  Žiak zodpovedá za majetok, ktorý mu bol zverený a stará sa o jeho nepoškodenie. Pred opustením triedy každý žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky odhodí do koša a vyloží si stoličku na lavicu.

5.  Po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiaci na pokyn učiteľa opustia triedu, prezujú sa, oblečú a opustia školskú budovu.

6.  Úmyselné poškodenie školského majetku sa dá k úhrade zákonnému zástupcovi  žiaka. Na vlastné náklady musia uviesť poškodenú vec do pôvodného stavu.

7.  Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz bezdôvodne sa zdržiavať v budove školy.

 

V školskej jedálni

 

1.  Žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni. Do jedálne prichádza v sprievode vychovávateľa. Do jedálne prichádza disciplinovane, zaradí sa, nepredbieha sa a dodržiava pokyny aj ostatných učiteľov. 

2.  Pri stole sa správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas. Odnáša použitý riad na určené miesto, nechá po sebe čisté miesto, pri odchode od stola zasunie stoličku.

3.  Za platenie stravy zodpovedajú zákonní zástupcovia žiakov. Dodržiavajú  termín zaplatenia podľa pokynov vedúcej jedálne.

4.  Ak sa žiak chce odhlásiť z obedu spraví to deň vopred, prípadne do 7.45 hod. príslušného dňa u vedúcej jedálne, prípadne vedúcej kuchárky.

5.  Po obede opúšťa jedáleň v sprievode vychovávateľa.

 

 

Práva a povinnosti týždenníkov

 

Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy.

1.  Pred vyučovaním a počas prestávok sa starajú o čistotu tabule, vyvetrajú triedu a udržujú ju v čistote.

2.  Pri odchode z triedy zodpovedajú za čistotu v triede / zotretá tabuľa,  poriadok v skriniach, zhasnuté svetlo, vyložené stoličky.../.

3.  Žiacke kolektívy jednotlivých tried sú povinné udržiavať svoju triedu v čistote. V prípade poškodenia a znečistenia  triedny vyučujúci zabezpečí odstránenie znečistenia raz mesačne.

 

 

                   IV. Oslovenie, pozdravy, komunikácia

 

1.  Žiak oslovuje všetkých zamestnancov titulom pán – pani. Pri prvom stretnutí počas dňa pozdraví každého zamestnanca školy. / Dobré ráno, Dobrý deň/

2.  Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci, alebo iná osoba, postavia sa. Pri odchode sa tak isto postavia. Na hodinách TEV, VYV a písaní kontrolných prác nevstávajú.

3.  Žiak zdraví zamestnancov školy aj mimo školy.

4.  Správa sa k spolužiakom priateľsky a oslovuje ich krstnými menami.

5.  Nepoužíva vulgárne výrazy a nebije sa.

6   Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie a fyzické ubližovanie spolužiakovi sa považuje za šikanovanie.

7.  Každá urážajúca komunikácia medzi spolužiakmi i za neprítomnosti učiteľa sa považuje za porušovanie ŠPŠ.

 

               V. Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad

 

1. Žiak prichádza do školy a na všetky školské a mimoškolské podujatia  oblečený a upravený vhodne a čisto. Dbá o svoju osobnú hygienu a zovňajšok, v čistote udržiava hlavne ruky a vlasy. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je neprípustné.

2.  Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať na prezutie v škole botasky, tenisky, cvičky a obuv s čiernou podrážkou.

3.  Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecko s toaletnými potrebami.

4.  Žiaci v škole nesmú nosiť na hlavách čiapky.

5.  Na hodinách TEV je žiak oblečený do športového úboru.

6.  Na hodinách VYV a pracovného vyučovania má žiak oblečený pracovný plášť alebo náhradný odev.

 

             VI. Povinnosti žiakov mimo školy

 

1.  Na školských výletoch, exkurziách a akciách mimo školy sa žiak správanspôsobom, ktorý robí česť našej škole.

2.  Úctivo a zdvorilo sa správa k svojim rodičom, priateľom, pedagogickým a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich úctivo pozdraví.

3.  Žiak sa správa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáha im v práci, slušne sa vyjadruje.

4.  Žiak je pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a ženám. Uvoľní  miesto v dopravných prostriedkoch.

5.  Žiak základnej školy môže navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 12 rokov.

 

 

              VII. Dochádzka žiakov do školského klubu

 

1.  Ak je žiak prihlásený do ŠK prichádza do oddelenia po skončení vyučovania. Žiakov odovzdávajú vychovávateľke triedni vyučujúci.

2.     Žiak je zo ŠK uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča, alebo choroby.

3.     Odchod žiaka zo  ŠK je vyznačený v žiadosti o prijatie do ŠK. Zmeny odchodu musí rodič písomne oznámiť.

4.     Žiak zo ŠK alebo z činnosti ŠK nemôže svojvoľne odísť.

5.     Správanie žiakov v ŠK sa riadi zásadami uvedenými v tomto vnútornom poriadku v odseku III.

6.     Podmienkou účasti žiaka v ŠK je zaplatenie mesačného poplatku vo výške  3 eura.

 

                     VIII. Výchovné opatrenia

 

        Porušenie každého bodu ŠPŠ je priestupkom a výchovným problémom žiaka. Vyučujúci pri ktorom sa žiak priestupku dopustil, oznámi priestupok cestou žiackej knižky rodičom a oznámi s tým triedneho učiteľa. Priestupok zapíše aj do príslušného klasifikačného záznamu. Pri opakovaných priestupkoch písomne pozýva triedny učiteľ zákonných zástupcov žiaka k riešeniu výchovných priestupkov. Ak sa žiak dopustí závažného priestupku, môže dostať riaditeľské pokarhanie aj v priebehu školského roka.

 

       Pri udeľovaní výchovných opatrení sa postupuje podľa  Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl vydaných Ministerstvom školstva a vedy SR.

       V týchto metodických pokynoch, v čl.8 sa uvádza“ Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.“ Z uvedeného vyplýva, že žiakom môže byť udelené:

 

A/ Pochvaly a iné ocenenia:

 

-         od triedneho učiteľa

-         za výborný prospech – priemer do 1,5

-         za výbornú  dochádzku – 0 vymeškaných hodín

-         za reprezentáciu školy

-         za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

 

-         od riaditeľa školy

-         za výborný prospech – priemer do 1,0

-         za úspešnú reprezentáciu školy vo vyšších kolách súťaží a olympiád

-         za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

Pochvaly sa oznamujú rodičom a zapisujú sa do triedneho výkazu. Pochválení žiaci riaditeľom školy môžu byť po schválení pedagogickou radou navrhnutí na vecnú odmenu na konci školského roka.

 

B/ Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov

 

-         sa ukladajú  za  závažné, alebo opakované previnenia proti školskému

poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

1.  Napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa:

 

-         za tri zápisy v klasifikačnom zázname / v žiackej knižke/

-         za nevhodnú úpravu zovňajšku

-         za neprezúvanie sa v priestoroch školy

-         za nesplnenie povinností týždenníkov

-         za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim, alebo žiackym kolektívom

-         za neskoré a neodôvodnené príchody na vyučovanie

-         za vyrušovanie počas vyučovacej hodiny – vykrikovanie, otáčanie, jedenie, rozprávanie bez povolenia...

-         behanie po triede a po chodbách počas prestávok

-         zosmiešňovanie spolužiakov

-         záškoláctvo do 4 vyučovacích hodín

Ak sa žiak voči ŠPŠ uvedeným spôsobom previnil viacnásobne, alebo sa previnil ešte závažnejším priestupkom, dôsledkom je prísnejšie výchovné opatrenie.

 

2.  Pokarhanie od riaditeľa školy

-         za podvádzanie a klamstvo

-         za opakované neslušné správanie sa, za vulgárne vyjadrenie

-         za 4 zápisy v klasifikačnom zápise / žiackej knižke/

-         za odvrávanie starším

-         za opakované priestupky v bode 1. za úmyselné poškodenie školského majetku / podľa závažnosti/

-         za prinášanie pyrotechnických predmetov do školy

-         ubližovanie spolužiakom v malom rozsahu

-         záškoláctvo v rozsahu od 5 do 10 vyučovacích hodín

-         neuposlúchnutie nariadenia pracovníkov školy

-         neprezúvanie sa v šatni a vo vymedzených priestoroch

-         za krádež drobného charakteru

           Triedny učiteľ udeľuje napomenutie a pokarhanie po prerokovaní s riaditeľom školy. Riaditeľ udeľuje pokarhanie do prerokovaní v pedagogickej rade.Napomenutie a pokarhanie sa udeľuje pred kolektívom triedy. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy zákonného zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.

 

3.  Znížená známka zo správania:

     Kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania je dodržiavanie pravidiel správania a ŠPŠ počas klasifikačného obdobia. Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek:

     Stupeň 1  / veľmi dobré/ :

     Žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriedku školy. Ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

     Stupeň 2 / veľmi dobré/

-         za neospravedlnenú absenciu od 11 do 20 hodín

-         za 5 alebo viac zápisov v klasifikačnom zázname / žiackej knižke/

-         za prinášanie predmetov ohrozujúcich zdravie žiakov a učiteľov do školy, alebo na činnosti organizované školou

-         za závažné podvádzanie a klamstvo

-         za úmyselné ublíženie na zdraví

-         za šikanovanie a vydieranie spolužiakov

-         za vandalizmus

-         opakované krádeže malej hodnoty

-         za krádež závažného charakteru

-         za prejavy rasovej neznášanlivosti za zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy

-         za úmyselné poškodenie majetku školy /podľa závažnosti/

-         prepisovanie a dopisovanie známok – v žiackej knižke, klasifikačnom zázname

-         krádež pedagogickej dokumentácie - klasifikačný záznam, triedna kniha, triedny výkaz

-         nosenie a prípadné použitie zbraní/ nôž pištoľ, náboje.../ a zábavnej pyrotechniky v škole a v areáli školy

-         za opakované priestupky, za ktoré bolo už udelené napomenutie , alebo pokarhanie od triedneho učiteľa a riaditeľa školy

 

Stupeň  3 / menej uspokojivé/ :

-         za neospravedlnenú absenciu od 21 do 30 hodín

-         za zvlášť závažné, alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2

-         aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy a zníženej známky zo správania 2. stupňa sa dopúšťa ďalších a opakovaných previnení

 

Stupeň 4 / neuspokojivé/

-         za neospravedlnenú absenciu nad 31 hodín

-         za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky

-         za zámerné narušenie korektných vzťahov medzi spolužiakmi

-         za závažné previnenia ohrozujúce ostatných žiakov

-         za opakované priestupky uvedené v bode 2 a 3 aj napriek predchádzajúcim pokarhaniam a zníženým známkam 2.a 3. stupňa

 

         IX. Postupy pri prechovávaní a užívaní drogy na škole

 

      V priestoroch školy a jej okolí je zakázané fajčiť, používať alkohol. Po porušení VPŠ v tomto bode sa žiak zúčastní pohovoru výchovnej komisie / triedny učiteľ, riaditeľ školy, zákonný zástupca/

1.  V priestoroch školy je zakázané prechovávanie omamných látok, psychotropných látok a jedov. Žiak ktorý poruší VPŠ v tomto bode, alebo žiak, ktorý bude zvádzať iného žiaka na zneužívanie akejkoľvek návykovej látky- vrátanie cigariet, alkoholu, sa zúčastní pohovoru pred výchovnou komisiou a bude nahlásený na polícii a na sociálne oddelenie mestského úradu

 

           X. Neprítomnosť žiaka v škole

 

1.  Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a Zúčastňovať sa činnosti, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.

2.  Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine .

3.  Ak žiak dopredu vie, že vymešká vyučovanie z vopred známeho dôvodu, vyžiada si povolenie. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo jeden až tri vyučovacie dni v nevyhnutných prípadoch triedny učiteľ na základe písomnej žiadosti rodiča  a na viac ako tri dni vydáva súhlas riaditeľ školy tiež na základe písomnej žiadosti rodiča. Ak žiak vymešká vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiada o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí vymeškané hodiny ospravedlniť.

4.  Rodič je povinný do 48 hodín oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti svojho dieťaťa v škole.

5.  Ak žiak potrebuje opustiť budovu školy počas dňa, musí mať písomnú žiadosť rodiča, alebo úradný doklad.

6.  Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniť. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce , vymeškané hodiny neospravedlní.

7.  Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.

8. Ak žiak vymešká viac ako 30%  z vyučovacích hodín   v jednotlivých predmetov, môže mu byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.

9.Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť či klasifikovať na konci prvého, prípadne druhého polroka, riaditeľ školy určí na jeho klasifikáciu náhradný termín v súlade s Metodickým pokynom na  hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu.

 

A / Ospravedlnená prítomnosť

 

             V zmysle ustanovenia § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SSR č. 143/ 1984 Zb.  o základnej škole v znení neskorších predpisov sa za dôvod ospravedlnenej neúčasti žiaka v škole uznáva najmä:

     

      a/ choroba žiaka

      b/ lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy 

      c/ mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky

      d/ náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov

      e/ mimoriadne udalosti v rodine žiaka

      f/ účasť žiaka na organizovanej športovej príprave , na súťažiach

      g/ iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú účasť v škole na základe

          posúdenia riaditeľa školy

 

       Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje zákonný zástupca písomným, alebo lekárskym ospravedlnením.

       Písomné ospravedlnenie potvrdzujúce odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa škole do troch dní od nástupu dieťaťa do školy.

       Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva alebo je v trvalom styku , na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka riaditeľovi školy.

 

B/ Neospravedlnená neprítomnosť

 

     Citácia z čl. 3 Metodického pokynu na zabezpečenie aplikácie ustanovenia §18 ods. 2 zákona č.281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z.z.  /zanedbávanie povinnej školskej dochádzky/.

         Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom ospravedlnená.

 

    Ako sa budú riešiť neospravedlnené hodiny:

 

    1 - 4 vyučovacie hodiny v mesiaci    - predvolanie zákonného zástupcu do školy

                                                             - napomenutie od triedneho učiteľa

                                                                /zápisnica/

    Viac ako 4 vyučovacie hodiny v mesiaci

                                                              - predvolanie zákonného zástupcu do školy

                                                                     - pokarhanie riaditeľom školy /zápisnica/

Viac ako 10 vyučovacích hodín v mesiaci

                                                         - znížená známka zo správania

 

     Ak žiak bude mať neospravedlnených najmenej 15 vyučovacích hodín v mesiaci, oznámi to škola Obecnému úradu a odboru sociálnych vecí. Viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín v mesiaci sa považujú za zanedbanie povinnej školskej dochádzky. Obecný úrad pozastaví vyplácanie prídavkov na dieťa zákonnému zástupcovi.

    Ak zaniknú dôvody na zastavenie výplaty prídavku na dieťa úrad obnoví výplatu prídavkov zákonným zástupcom.

    Ak žiak vymešká viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín spolu v priebehu školského roka – zašle sa tlačivo „ Žiadosť o prejednanie priestupku“.

 

 

XI. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

 

         Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy.

        Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľ školy na základe rozhodnutia o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak na konci školského roka vykonať rozdielové skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny.

XII. Práva a odporúčaniapre zákonných zástupcov                                                       

 

Zákonný zástupca má právo:

a/ poznať poslanie a zameranie školy

b/ byť  informovaný o prospechu a správaní svojho dieťaťa

c/ zúčastňovať sa na činnosti školy

d/ požiadať učiteľa o konzultácie

e/  požiadať o odbornú radu pri výchove a vzdelaní

      f/  pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu

g/  podávať návrhy na zlepšenie práce školy

h/  požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania

ch/ spolupracovať s radou rodičov a radou školy

 

Odporúčania pre zákonného zástupcu:

 

a/  zúčastňovať sa na triednych aktívoch

b/  informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných problémoch dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať

c/  kontrolovať žiacku knižku dieťaťa

d/  nerušiť vyučovací proces, konzultácie s vyučujúcim si dohodnúť vopred a v čase po vyučovaní

      e/  každú neprítomnosť svojho dieťaťa neodkladne oznámiť triednemu učiteľovi

      f/  neúčasť dieťaťa na  vyučovaní ospravedlniť ihneď písomne, najneskôr do troch dní po nástupe na vyučovanie

g/ nevstupovať zbytočne do priestorov školy a školskej jedálne

h/ nepovoliť svojmu dieťaťu prinášať veci ktoré nesúvisia s vyučovaním, alebo výchovným  procesom v škole

ch/ nepovoliť svojmu dieťaťu nosiť veci, ktoré by  ohrozovali zdravie

          a bezpečnosť jeho a ostatných žiakov školy

 

                                          XIII. Záver

        Triedni učitelia sú povinní oboznámiť žiakov a zákonných zástupcov so Školským poriadkom školy, ktorí svojim podpisom potvrdia, že boli s ním riadne oboznámení a že si uvedomujú následky, ktoré vyplývajú z jeho porušovania a nedodržania.

 

        Zmeny a dodatky Školského poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy.

       

        Tento Školský poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 2.9. 2015

 

 

V Mýtnej  28.08. 2015                                            ––––––––––––––––––––––-

                                                                                      riaditeľka školy

                                                                                Mgr. Monika Koporová

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok školy vypracovala:            Mgr. Monika Koporová

 

 

 

.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Mýtna
    Mýtna 67, 985 53 Mýtna
  • 047/43 97192

Fotogaléria