Navigácia

Profil školy História školy

O škole

Profil školy

Čo by ste mali o nás vedieť

                                                                  

  - v súčasnosti ju navštevuje 31 žiakov prvého až štvrtého ročníka

  - v škole pracujú 2 učiteľky, 1 vychovávateľka  a 2 nepedagogickí zamestnanci

  - jej súčasťou je jedno oddelenie školského klubu detí

 - škola postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP), inovovaného ŠkVP a podľa Učebných osnov

  - vyučovanie cudzieho jazyka je od 1. ročníka a informatická výchova od 2.ročníka

  - v školskom roku 2015/2016 žiaci navštevujú tri záujmové krúžky

     – tanečný

     - športový

     - počítačový

    

  - zriaďovateľom školy je Obec Mýtna

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Mýtna
    Mýtna 67, 985 53 Mýtna
  • 047/43 97192

Fotogaléria